Richard Gregor

Richard Gregor (*1974)
Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Trnavskej univerzite (1993–1999) a na Karlovej univerzite v Prahe (1997–1998). Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie (2000–2001), šéfkurátor Galérie mesta Bratislavy (2001–2005), prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici (2005–2008), bol nezávislým expertom na problematiku galérií na Ministerstve kultúry SR (2005–2006), viedol oddelenie kultúry Miestneho úradu Bratislava–Staré Mesto (2007–2008 a znovu začiatkom roka 2011). Je kurátorom viac než troch desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom množstva recenzií a katalógových štúdií (medzi nimi i štúdia o Slovenskej maľbe od 1918 na vládnom Slovenskom kultúrnom profile), je šéfredaktorom formátu Jazdec – nástenka o súčasnom výtvarnom dianí (od 2009). Bol predsedom Rady galérií Sovenska (2003–2005) a je členom Medzinárodnej asociácie kritikov AICA (od 2005). Pravidelne sa zúčastňuje konferencií a seminárov, prednášal na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a v USA, získal štipendijné stáže v USA, Veľkej Británii, Dánsku a ďalšie.

Z jeho iniciatívy sa v roku 2008 obnovila Galéria Cypriána Majerníka, ktorú v súčasnosti vedie ako súčasť Centra vizuálneho umenia Bratislava–Staré Mesto. Je autorom a iniciátorom projektu www.artdispecing.sk.

Triaškove kresby kávou

Zdá sa, že Ján Triaška vo svojej, dodnes asi 50 člennej sérii maloformátových kresieb kávou nepriamo reflektuje a kritizuje veľmi príznačný dobový fenomén. Nazval by som ho produkciou umeleckých diel, ktoré vznikajú ako komodita bez akýchkoľvek personálnych väzieb k svojmu autorovi, a k rozvíjaniu j ...

Poznámka k Jankovičovým sklám (v spolupráci s Palom Machom)

Jankovičov exkurz ku sklu je u nás v mnohom ojedinelý. Pre sochársku tvorbu úplne neplatí to, čo pre umelecké stratégie súčasného umenia, ktorého forma sa môže od diela k dielu v závislosti na jeho dramaturgii alebo skladbe meniť. Pri soche ide spravidla o dlhodobejšie rozhodnutie, ktoré môže mať ni ...

Ďurčekove situácie z čias májových sviatkov

Čierno-biela fotografia zaznamenáva Ľubomíra Ďurčeka stojaceho na rohu Amerického a Sovietskeho námestia. Nazval ju „ROH, 9. MÁJA 1987“ a možno povedať, že ide napriek rozsiahlemu komplexu odkazov o veľmi čitateľné dielo. ROH je skratka Revolučného odborového hnutia, 9. máj bol za socializmu štátny ...

Rázcestie Vlasty Žákovej

Perspektívna mladá výtvarníčka Vlasta Žáková, zdá sa, stojí dnes na rázcestí svojich, ani nie tak tvorivých alebo štýlových, ale skôr koncepčných úvah. Podobne ako mnohí predstavitelia jej generácie, a nezáleží či ide o bratislavskú či košickú vlnu nového umenia po roku 2002/2003, ktorí dosiahli ohr ...

Rónaiovej heréza / Ronaiova´s Heresis

Možno to tak na prvý pohľad nevyzerá, ale z osobného hľadiska ide o jednu z najodvážnejších apropriácií / komentárov v dejinách slovenského výtvarného umenia. Jeho podstatou je postoj dcéry k otcovi – maliarovi, Veroniky Rónaiovej k Juliánovi Filovi, ktorý ju v jej ranej tvorbe umelecky veľmi ovplyv ...

Dve ruky

Módne sa používa termín subverzívny, čiže podvratný, ale v tomto Tittlovom kritickom diele je úplne namieste. Možno aj v širšom rámci jeho tvorby.Tittel má v sebe niečo z konceptualistu kollerovského typu – silno vypestovanú nechuť k autoritám a inštitúciám. Na rozdiel od Kollera, ktorý sa navzdory ...