Richard Gregor – Ľuba Belohradská

Fungovanie sochárky v prevádzke sochy

Ako vystavovať sochárske diela?
Situácia interiér pôvodné paláce, synagógy, exteriér

Duisburg a tamojšia zbierka sochy

Výstava POP, Zwanziger Haus, Viedeň, 1964

Komunikácia Viedeň – Praha – Bratislava

Viedenský fantastický realizmus

Situácia v rakúskej soche a maľbe v 60-tych rokoch

Sú sochárky osudovo predurčené pre život mimo partnerských zväzkov?

Erna Masarovičová
Mária Bartuszová

Rezignácia ženy sochárky na viaceré oblasti života a upriamenie na tvorbu

Výstava Sochárky (SNG, kurátorka: Vladimíra Büngerová)

Porovnanie českej a slovenskej scény 20. storočia


Richard Gregor (1974)

Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Trnavskej univerzite a na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici, bol nezávislým expertom na problematiku galérií Ministerstva kultúry SR. Je kurátorom viac než troch desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom recenzií a štúdií. Zakladal časopisy Dart (1999) a Jazdec (2009), o.i. inicioval štipendium pre mladých kurátorov (2003) a web-archív www.artdispecing.sk (2011). Bol predsedom Rady galérií Slovenska, je viceprezidentom Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA, členom College Art Association. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií a seminárov, prednášal na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Maďarsku, Južnej Kórei, Veľkej Británii, Južnej Afrike a v USA; získal viaceré štipendijné stáže v USA, Veľkej Británii, Dánsku, Nemecku a Izraeli. Bol spoluautorom a spoluorganizátorom XLVI. Medzinárodného kongresu AICA v Košiciach, Bratislave a Krakove (2013). Z jeho iniciatívy sa v roku 2008 obnovila Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave (pôvodne založená 1957). V roku 2013 vydal knihu Haberernovej oko. Postinformálna figurácia v slovenskom výtvarnom umení 60. rokov 20. storočia. V roku 2014 bol povereným riaditeľom a do roku 2016 šéfkurátorom Domu umenia/Kunsthalle Bratislava. V súčasnosti je interným doktorandom na Trnavskej univerzite.


Ľuba Belohradská (1936)

Výtvarná teoretička, kurátorka výstav, emeritmá vysokoškolská pedagogička

Vyštudovala odbor dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1954-1959. Po skončení školy do roku 1964 pracovala v Umenovednom ústave SAV.V rokoch 1972 – 1975 prednášala dejiny umenia na FFUPJŠ v Prešove a v rokoch 1979 -1990 na Pedagogickej fakulte UK V Trnave a v Bratislave. V rokoch 1990 -2008 pôsobila na Katedre teórie a dejín umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1995 jej bola udelená cena Martina Benku a v roku 2006 Mariana Várossa v roku 2006.

Je autorkou koncepcií mnohých výstav a odborných textov zameraných najmä na sochárstvo a medailérstvo 20. storočia. Venovala sa predovšetkým dielu Jozefa Kostku, Fraňa Štefunku, Jána Koniarka, Erne Masarovičovej. Bola prvou slovenskou teoretičkou umenia, ktorá sa systematicky venovala sochárkam ženám, a v 60. rokoch (minulého storočia) patrila k avantgardnému predvoju , ktorí z energicky, ale zakaždým s kritickou erudíciou presadzovali nové tendencie do kontextu slovenského výtvarného umenia.

Z výberovej bibliografie: Fraňo Štefunko (Bratislava 1962, 1976), Auguste Rodin (Bratislava 1964), Ján Koniarek (Bratislava 1975, Trnava, 2007, spoluautorka), Erna Masarovičová (Bratislava 2001, 2012), Hranice geometrie (Bratislava 2010, spolu s Evou Trojanovou)