Richard Gregor – Beata Jablonská

Sme pripravení na úspech našich umelcov?

Témy dialógu: 
Čo sa deje v starobe s našimi výtvarníkmi?
Harmónia a radosť zo staroby a pocit zadosťučinenia / Pocit nedocenenia starších výtvarníkov
Rudolf Sikora, Rudolf Fila, Milan Paštéka, Robert Urbásek, Mira Haberernová, Július Koller, Roman Ondák, Peter Bartoš, Stano Filko
Ako má dnes vyzerať monografia? Kontext, pomník, kritika, …?
Monografia vs “Kontextuálna štúdia”, Narušenie kánonov o umelcoch
Monografický text Jána Abelovského: Janko Alexy – porovnanie s monografiou Mariána Veselého; “kontextuálna štúdia” Richarda Gregora: Mira Haberernová; monografia/”zozbieranie prameňov” Ivan Jančár: Alex Mlynarčík; monografia/kontextuálna štúdia Ľuba Belohradská: Erna Masarovičová
Primárna znalosť,“naša spisba” týkajúca sa Júliusa Kollera a “jeho súputníkov v našom priestore” vs. “západný kánon”. Sme pripravení na úspech našich umelcov?
Domáca umenovedná podpora J. Kollera, Aurel Hrabušický, Petra Hanáková
Východ dokladá do kontextu/kánonu západu
Sme perifériou západnej prevádzky?
Výstava Paradox 90.; Petra Hanáková: Ženy inštitúcie, výstava 20. storočie
90-te roky – čas “nedopovedaných”
Výstavy bez kurátora; výstava Privátny nacionalizmus; Daniel Grúň; Dalibor Bača
Galéria Nedbalka / zbierka, konformní kunsthistorici, 3-triedne diela autorov Viera Žilinčanová, Jakabčic, Mária Medvecká, autori “ideologicky nečistých obrazov”, Kusňák, 
Karol Baron v RFG
Aj dejiny reálneho socializmu sú naše, tušené neprebádané diela
Čo chýba v monografii I. Jančára: Alex Mlynarčík?
Iniciačná rola a kufor Alexa Mlynarčíka; text Zory Rusinovej v publikácii 60-te roky
Výstava POP v Tate Modern, Jozef Jankovič, Jana Želibská, Julián Filo
Július Koller v Mumoku Viedeň, Bartuszová vo Varšave, Peter Bartoš v Secession Viedeň
Diskurz, naratív, syntetické a analytické písanie, oporné body v otvorenom prostredí 

Richard Gregor (*1974)

Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Trnavskej univerzite a na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici, bol nezávislým expertom na problematiku galérií Ministerstva kultúry SR. Je kurátorom viac než troch desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom recenzií a štúdií. Založil časopis Jazdec – nástenka o súčasnom výtvarnom dianí, je autorom web-archívu www.artdispecing.sk. Bol predsedom Rady galérií Slovenska, je viceprezidentom Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA, členom College Art Association. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií a seminárov, prednášal na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Maďarsku a v USA; získal štipendijné stáže v USA, Veľkej Británii, Dánsku a Izraeli. Bol spoluautorom a spoluorganizátorom XLVI. Medzinárodného kongresu AICA v Košiciach a Bratislave (2013). Z jeho iniciatívy sa v roku 2008 obnovila Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave (pôvodne založená 1957). V roku 2013 vydal knihu Haberernovej oko. Postinformálna figurácia v slovenskom výtvarnom umení 60. rokov 20. storočia. V súčasnosti je šéfkurátorom Domu umenia – Kunsthalle Bratislava


Beta Jablonská

V roku 1991 vyštudovala odbor dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. storočia Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Od roku 2014 pôsobí ako vysokoškolská pedagogička Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave . Svoj profesionálny záujem orientovala predovšetkým na problematiku maľby, v súčasnosti s presahmi ku konceptuálnemu umeniu. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu s témou Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia. Z výberovej bibliografie: Je autorkou kapitoly Maľba v postmodernej situácii v bilancujúcej publikácii Umenie 20. Storočia (Slovenská národná galéria, 2000), kapitoly Lži, dilemy a alternatívy obrazu v katalógu Slovenské vizuálne umenie 1970-1985 (Slovenská národná galéria, 2003), kurátorkou a editorkou výstavy a katalógu Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992 (Slovenská národná galéria, 2009)