Mira Sikorová-Putišová – Rusnáková

Nulté a 90-te roky sú prepojené nádoby

Témy dialógu: 

Kultúrny manažment, kultúrna politika, diferenciácia galérií, „kreatívny priemysel“
Vzťah VÚC – inštitúcie, regionálne pomery vs. medzinárodný presah
Konzervatívne, progresívne galérie v regiónoch
Nitrianska galéria
Výberové konanie VSG Košice, V. Beskid, G. Garlatyová

Kunsthalle Košice (V. Beskid), Kunsthalle Žilina
Kunsthalle Bratislava, Paradox 90., Poľské súčasné umenie
Aký bol prínos projektu Paradox 90.?
Výstava Nulté roky, P. Rónai, P. Meluzin, J. Želibská
Nové spoločenské a sociálne fenomény; premena jazyka vyjadrovania umenia 90-tych a nultých rokov
I. Németh, A. M. Chisa, P. F. Čierna, A. Daučíková, E. Filová, E. Pätoprstá
A. Mlynarčík, S. Filko, J. Želibská, P. Meluzin

Benátske bienále, porovnanie SK a CZ projektov za posledné 4 ročníky
Projekt J. Davida Apotheosis, Benátske bienále 2015; taliansky pavilón

Mira Sikorová-Putišová (*1974)

Vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave.
V rokoch 2000 – 2005 pracovala v Kultúrnych zariadeniach Petržalky v Bratislave: 
2000 – 2003 ako manažérka pre styk s médiami
2003 – 2005 ako kurátorka výstav spojených s prezentáciou mladej dokumentárnej filmovej tvorby v CC Centre 
v roku 2004 bola dočasne poverená vedením Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 
od roku 2002 pracuje ako kurátorka v Považskej galérii umenia v Žiline
od roku 2005 prednáša na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
Je kurátorkou desiatok výstav zameraných na prezentáciu súčasného umenia realizovaných na Slovensku a v zahraničí, autorkou štúdií a textov v katalógoch a iných odborných publikáciách. Od roku 2006 pôsobí vo Výkonnom výbore Rady galérií Slovenska, je členkou Slovenskej sekcie AICA. Bola a je členkou viacerých galerijných rád (GJK v Trnave, GCM v Bratislave, VSG v Košiciach, Galéria mladých NG v Nitre). Prispieva do odborných periodík – predovšetkým Flash Art Czech & Slovak edition, Jazdec a ďalších. Žije v Žiline.

PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D. 

Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1979 – 1983), kde absolvovala študijný pobyt na Katedre estetiky a vied o umení FF UK (1983 – 1985). V rokoch 1986 – 1990 pracovala na Útvare hlavného architekta mesta Žiliny (1986 – 1990), bola kurátorkou Považskej galérie umenia v Žiline (1990 – 1991), neskôr jej riaditeľkou (1992 – 1997). Potom pôsobila ako nezávislá kritička a kurátorka, v rokoch 1999 – 2000 bola riaditeľkou Zbierky moderného a súčasného umenia (Veľtrhový palác) Národnej galérie v Prahe a od roku 2003 do 2005 bola vedecko-výskumnou pracovníčkou Inštitútu umenia a vedy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2006 je vedúcou Katedry teórie a dejín umenia Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa svetovému a slovenskému vizuálnemu umeniu od druhej polovice 20. storočia do súčasnosti, najmä videoumeniu, digitálnemu umeniu a rodovým otázkam. Kurátorsky pripravila viac ako päťdesiat výstav doma i v zahraničí (napr. spolukurátorka výstavy Aspekte / Positionen 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949 – 1999 v Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (1999) s reprízami v Budapešti, Barcelone a Southamptone, hlavná kurátorka Stálej expozície umenia 20. a 21. storočia v Národnej galérii v Prahe (2000), kurátorka česko-slovenskej expozície na 49. bienále v Benátkach v roku 2001 (Ilona Németh / Jiří Surůvka). Pôsobila tiež ako členka medzinárodnej poroty na XXII. bienále mediteránnych krajín v egyptskej Alexandrii (2003). Je nositeľkou Ceny Martina Benku (1994) a členkou slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov a teoretikov umenia (AICA).
V rokoch 2009 – 2011 bola vedúca riešiteľka grantového projektu KEGA Avantgardný/experimentálny film, videoumenie a digitálne umenie (spoluriešiteľ Mgr. Ján Adamove ArtD.).
Svoje texty publikuje v katalógoch výstav, odborných časopisoch a v medzinárodných zborníkoch a antológiách. Je autorkou kníh : 5 x New York. Mapovanie aktuálnych výtvarných trendov v múzeách umenia, súkromných galériách a neziskových inštitúciách v New Yorku v rokoch 1993 – 1997 (2003), V toku pohyblivých obrazov, Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (2005), História a teória mediálneho umenia na Slovensku (2006), Dve štúdie: Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku / Gilles Deleuze a myslenie o filmovom obraze (2009), Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia (2011) a editorkou/autorkou monografickej publikácie re-VÍZIA (2013).

Zdroj: http://fvu.aku.skhttp://monoskop.org