Mira Sikorová-Putišová – Alena Vrbanova

Regionálnym galériám chýba kontinuita a tvár

Témy dialógu: 
Prehodnocovanie umenia po roku 1989 
/ Koniec minulého storočia, Paradox 90., Nulté roky
Čím boli 90-te roky v umení výnimočné?
Podpora umenia a jeho zázemie v 90-tych a nultých rokoch
Nové roly umenia a postavenie umelca u nás 
/ Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Ilona Németh
Aktualizácia Slovníka súčasného umenia
Inštitúcie a kultúrne mechanizmy, tradícia/tvár galérie, kontinuita zbierok 
/ Stredoslovenská galéria B. Bystrica, PGU Žilina
Médium grafiky, alternatívna grafika
Transformácia galérií 90-tych rokov, súčasné postavenie galérie

Mira Sikorová-Putišová (*1974)
Vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave.
V rokoch 2000 – 2005 pracovala v Kultúrnych zariadeniach Petržalky v Bratislave: 
2000 – 2003 ako manažérka pre styk s médiami
2003 – 2005 ako kurátorka výstav spojených s prezentáciou mladej dokumentárnej filmovej tvorby v CC Centre 
v roku 2004 bola dočasne poverená vedením Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 
od roku 2002 pracuje ako kurátorka v Považskej galérii umenia v Žiline
od roku 2005 prednáša na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
Je kurátorkou desiatok výstav zameraných na prezentáciu súčasného umenia realizovaných na Slovensku a v zahraničí, autorkou štúdií a textov v katalógoch a iných odborných publikáciách. Od roku 2006 pôsobí vo Výkonnom výbore Rady galérií Slovenska, je členkou Slovenskej sekcie AICA. Bola a je členkou viacerých galerijných rád (GJK v Trnave, GCM v Bratislave, VSG v Košiciach, Galéria mladých NG v Nitre). Prispieva do odborných periodík – predovšetkým Flash Art Czech & Slovak edition, Jazdec a ďalších. Žije v Žiline.

PhDr. Alena Vrbanová, PhD.
Vyštudovala odbor Veda o výtvarnom umení na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1984 - 2007 pôsobila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici ako kurátorka a v rokoch 1992 - 1995 a 1999 - 2007 súčasne aj ako riaditeľka.
Od roku 2003 pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde prednáša slovenské umenie 2. polovice 20. storočia, tendencie súčasného umenia, múzeum umenia, povojnovú teóriu umenia. Pôsobila na UMB v Banskej Bystrici, Fakulte umení TU v Košiciach a na VŠVU v Bratislave.
Kurátorsky realizovala výstavy Barbakan´92, Juraj Bartusz (1992), Ivan Csudai (1993, 2006), Rudolf Sikora (1994, 2001), Otis Laubert (1994), trienále Súčasná slovenská grafika 12. - 16.(1993 –2005), slovenský pavilón na 23. Bienále grafiky v Ljublani (1999), Public/Subject (2000), Koniec minulého storočia (2001), Concave/Convexe (2002), Digitálna a elektronická grafika.SK (2004), Alternatívna slovenská grafika (1997, 2011), stála expozícia Slovenská grafika 20. storočia (2006), Transmediálny priestor grafiky (2011, 2012) a ďalšie.
Autorsky participovala na viacerých odborných publikáciách ako Slovník pojmov svetového a slovenského umenia 2. polovice 20. storočia (1999), Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie (2000), Stanislav Balko (2003), Ľubo Stacho (2004), Slovenská grafika 20. storočia (2006), Miroslav Nicz (2009), Štefan Balázs (2010), Asimilácia verzus originál. Transmediálny priestor grafiky (2011), Zbierka Galérie Cypriána Majerníka, Alternatívna slovenská grafika (2014).
Zdroj: http://fvu.aku.sk