Ján Kralovič – Mira Sikorová-Putišová

Umelec sa dnes nepotrebuje držať konkrétneho média

Dekádové výstavy Paradox 90., Nulté roky
TransKunsthalle
Výstava Strach z neznámeho (KHB, kurátorka: Lenka Kukurová)
Výstava Prízraky spoločensky mŕtvych (tranzit, kurátor: Christian Kravagna)
Iva Mojžišová: Giacomettiho oko
Petra Hanáková: Ženy - inštitúcie

Ján Kralovič (*1984)

Vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium na FF TU obhajobou dizertačnej práce s témou umenia akcie v 60.-90. rokoch 20. storočia na Slovensku. Od roku 2012 pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník (Centrum výskumu - Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela.
Zúčastnil sa viacerých vedeckých konferencií a publikuje výsledky svojho výskumu v zborníkoch a odborných časopisoch. K reflexií aktuálneho výtvarného dania prispieva recenziami výstav a umeleckých aktivít. V odbornej publikačnej činnosti sa venoval fenomenologickej filozofii, interdisciplinárnym presahom medzi filmom a literatúrou ako aj špecifickým problémom akčného umenia a urbánneho priestoru.
Na konci roku 2014 mu vyšla publikácia pod názvom Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965-1989 na Slovensku).
Žije v Bratislave.

Mira Sikorová-Putišová (*1974)

Vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave.
V rokoch 2000 – 2005 pracovala v Kultúrnych zariadeniach Petržalky v Bratislave:
2000 – 2003 ako manažérka pre styk s médiami
2003 – 2005 ako kurátorka výstav spojených s prezentáciou mladej dokumentárnej filmovej tvorby v CC Centre
v roku 2004 bola dočasne poverená vedením Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
od roku 2002 pracuje ako kurátorka v Považskej galérii umenia v Žiline
od roku 2005 prednáša na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
Je kurátorkou desiatok výstav zameraných na prezentáciu súčasného umenia realizovaných na Slovensku a v zahraničí, autorkou štúdií a textov v katalógoch a iných odborných publikáciách. Od roku 2006 pôsobí vo Výkonnom výbore Rady galérií Slovenska, je členkou Slovenskej sekcie AICA. Bola a je členkou viacerých galerijných rád (GJK v Trnave, GCM v Bratislave, VSG v Košiciach, Galéria mladých NG v Nitre). Prispieva do odborných periodík – predovšetkým Flash Art Czech & Slovak edition, Jazdec a ďalších. Žije v Žiline.