Ján Kralovič – Mira Keratová

Ako vystavovať diela performatívnych autorov?

Marec 2015

Témy dialógu: 

Zmeny infraštruktúry prevádzky umenia, nové iniciatívy, snaha o profesionalizáciu a inštitucionalizáciu
Umenie a autori tvoriaci na rozhraní umenia a sociologických tém
Úloha umelca smerom ku spoločnosti, ako umenie pôsobí a ovplyvňuje spoločnosť
Umelecké projekty presahujúce hranice galerijného priestoru
Autori pracujúci s verejným priestorom:
Michal Moravčík, Jaro Varga, Lucia Nimcová, Anetta Mona Chisa, Lucia Tkáčová, 
Peter Bartoš, Július Koller, Ľubomír Ďurček, Ján Budaj
V čom sú autori staršej generácie pracujúci s verejným priestorom inšpiratívni pre mladších kolegov?
Billboart Gallery Europe
Situácia verejného priestoru v Moskve, porovnanie 60-tych, 70-tych rokov a súčasnosti
Situácia verejný priestor / v Bratislave, Sao Paolo
Výstavy v koncepcii M. Keratovej / Ľubomír Ďurček v B. Bystrici, Stano Filko v Lyone a Neapole, Peter Bartoš vo Viedni, mapovanie aktivít Jána Budaja, Minútové romány /Imre Bukta, Jiří Kovanda, Ľubomír Ďurček
Stratégie použité pri vystavovaní diel performatívnych autorov a komunikácia s divákom
Stano Filko: Retro HapSoc, 2006 Bratislava, Fedor Blaščák
Ján Budaj / nástup participatívnych projektov, Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania, komunitný život
Porovnanie komunitných a participatívnych projektov 80-te roky / súčasnosť
Premena “white cube” na požiadavky súčasného umenia
Cena Oskára Čepana
Je v súčasnom slovenskom umení odčítateľný istý trend? Aké sú symptómy mladého umenia? Aký má samotná cena význam? Je dobré robiť rebríček najlepších umelcov s jedným víťazom? Je správne zvyšovať vek prihlásených výtvarníkov? Je potrebné mať akademické vzdelanie? Je dobrým trendom vyberať silný priestor akou je žilinská synagóga na prezentáciu finalistov ceny? Čo pomáha zvýšiť prestíž ceny?
Dosah a význam Ceny Martina Benku; Umělec má cenu

Ján Kralovič (*1984)

Vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium na FF TU obhajobou dizertačnej práce s témou umenia akcie v 60.-90. rokoch 20. storočia na Slovensku. Od roku 2012 pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník (Centrum výskumu - Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela.

Zúčastnil sa viacerých vedeckých konferencií a publikuje výsledky svojho výskumu v zborníkoch a odborných časopisoch. K reflexií aktuálneho výtvarného dania prispieva recenziami výstav a umeleckých aktivít. V odbornej publikačnej činnosti sa venoval fenomenologickej filozofii, interdisciplinárnym presahom medzi filmom a literatúrou ako aj špecifickým problémom akčného umenia a urbánneho priestoru. 

Na konci roku 2014 mu vyšla publikácia pod názvom Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965-1989 na Slovensku).
Žije v Bratislave.

Mira Keratová (* 1977)

Mira Keratová je historička umenia a kurátorka. Zaoberá sa súčasným umením a performatívnym umením 60. a 70. rokov 20 st.. Medzi jej kurátorské projekty patria výskumný projekt Pracovná pamäť (tranzit, Bratislava 2009 – 2015); výstavy Fantázie o začiatku (mestský priestor Bratislava – Petržalka 2008-9), Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie (SSG, Banská Bystrica 2010); Koncept inštalácie Stana Filka POST BIGSF BANGSF ARTSF (A Terrible Beauty Is Born. 11. Biennale de Lyon, Lyon 2011); retrospektíva Ľubomíra Ďurčeka, Situačné modely komunikácie (SSG, Banská Bystrica 2012 a SNG, Bratislava 2013); retrospektívna výstava Stana Filka, (…) IN – 5. 4. 3. D.  – (…) (Fondazione Morra Greco, Naples 2014), spolupráca na výstave Petra Bartoša, Situations 1945 – 2014 (Secession, Wien 2014) a ďalšie.