Mira Sikorová-Putišová
Here and Now

V realizáciách autora, pôvodným školením sochára, sa pomerne skoro objavil prvok manipulácie, zabezpečený vstupom elektronického média do diela a neskôr používaním digitálnej technológie. Podmienili vznik rozporu medzi zobrazením i vnímaním detailu (časti) a celku - ako v prípade jeho prelomovej videoinštalácie 300 000 000 rokov (1999), kde obraz v TV sprostredkúval iba malý úlomok z inak rozmerného pásu antracitu položeného za ním. Zahoranský ju uplatňoval aj v ďalších prácach, kde tvarovo deformované objekty boli zachytené v printoch v reálnej podobe, a naopak priestor okolo nich bol zdeformovaný. Duálnosť manipulácie sa spolupodieľala na sofistikovanom spôsobe vzniku videnia ich skutočných parametrov - objavili ba pri vnímaní tlače a reálneho objektu súčasne. Princíp, kde je dôležitým koordinátom percepcie priestor, v ktorom je dielo osadené, použil aj v sérii digitálne upravovaných čínskych krajiniek. Dielo Here and Now je z formálnej stránky prinavrátením sa ku sochárskemu typu realizácie, no opäť ponúka možnosť manipulácie percepcie. Pridáva sa ku nej aj prvok určitej iluzívnosti, a vznikajú pohybom okolo diela. Tak napriek tomu, že ide o zdanlivo „toporné“ médium objektu, vnímame zmeny v jeho tvarových a priestorových parametroch, a to najmä vďaka dômyselnému a technicky precíznemu spôsobu jeho konštruovania.