Alena Vrbanová
Svätopluk Mikyta Moja krajina

Tvorba Svätopluka Mikytu (1973) je koncentrovaná dlhodobo predovšetkým do troch mediálnych oblastí – autonómnej kresby, kresbových komentárov nájdených obrázkov, grafiky, a ich presahov v médiu inštalácie muzeálneho typu. Je laureátom Ceny Oskára Čepana za rok 2008, iniciátorom občianskeho združenia Štokovec, a kultúrnej platformy Banská St a nica Contemporary v Banskej Štiavnici.

Osobitosť jeho tvorby spočíva vo viacerých fenoménoch, pričom do popredia vystupuje najmä archeológia estetiky novodobej histórie Slovenska v európskych kontextoch 20. storočia a mapovanie stôp jej kultúrnej transformácie a samozrejme tematizácia kolektívnej pamäte. V roku 2013 vytvoril cyklus komorných tlačí Moja krajina. Použil tu zvláštny autorský postup techniky pretlače. Formou jednoduchého, no radikálneho konceptuálneho gesta sprítomnil význam.

Ako vizuálny a významový základ diela využíva apropriované fotoreprodukcie dobových náučných pohľadov na dominanty Vysokých Tatier s popisom konkrétnych lokalít tohto národného symbolu a pokladu Slovenska. Tento ikonický motív slovenskej krajiny vníma Mikyta jednak ako východiskový symbol národnej identity, ku ktorej sa vzťahuje značná časť jeho prác. Cyklus Moja krajina však tieto mentálne východiská paradoxne popiera. Jednotlivé časti cyklu sú síce pretlačené zlatou monochómnou farbou (tlač z linolea), čo by odkazovalo k viacerým výkladom, najmä však posvätnému, archaizovanému. No nenápadná štruktúra expresívnych, akoby náhodilých škrabancov z matrice, toto čítanie nielen spochybňujú, ale priamo autorským gestom popierajú. Pôsobia predovšetkým ako jasná negácia daného geograficko-reprezentatívneho východiska. Obrázky Tatier sú zahmlené, ba štrukturálnou, akoby chybnou tlačou, priamo popreté v zmysle ich desakralizácie.

Dôležitým sa stáva vrchná vrstva tlače, ktorá pôsobí expresívne (informelovo) a súčasne dadaisticky (gesto negácie). Apropriáciou a postupom negácie obrazov zasa postkonceptuálne. Z novších dejín umenia možno medzi riadkami čítať aj citáciu cyklu Yves Kleina Monogolds z roku 1961. Cyklus Moja krajina je ale najmä aktuálnym autorským posolstvom súčasníkom, pre ktorých destinácia High Tatras Mountains je skôr nedostupným, čoraz viac luxusným teritóriom pod značkou J&T. Intertextuálne silné dielo, hoci pracuje zdanlivo s minimom výtvarných prvkov, je vizuálne a myšlienkovo silným. Reprezentuje nový prístup k sprofanovanému žánru slovenskej ,tatranskej‘ krajiny.